Vězňovo dilema: Opakování her jako klíč ke skutečnosti přiměřenému (etickému) chování

Vězňovo dilema (Prisoner’s dilemma) popisuje situaci dvou vězňů/podezřelých. Ti jsou zadrženi policií, která však bohužel má jen nedostatečné důkazy na jejich obžalobu. Oba jsou drženi v separovaných celách a státním zástupcem je jim každému samostatně navržena následující dohoda: Pokud jeden bude svědčit proti druhému (udá jej) a současně ten druhý bude mlčet (nepřizná se), pak mlčící podezřelý obdrží rozsudek v délce (například) 10 let. Druhý komplic (udávající) si odsedí pouze 3 měsíce. Pokud oba dva budou mlčet, oba obdrží trest v délce 6 měsíců. Pokud se pokusí jeden udat druhého, pak každý z nich dostane trest v délce 2 let.

Jaký je výsledek vězňova dilematu? Vše záleží na tom, jak dalece budou oba dva hráči ochotni a schopni kooperovat. Pokud každý bude sledovat pouze krátkodobý zájem a bude brát v potaz jen svůj zájem bez zohledňování druhé strany, pak bude každý z hráčů volit nekooperativní řešení (udat druhého). Jelikož však o této variantě uvažuje i druhá strana, dostáváme se k řešení, že oba dva obžalovaní volí variantu udat/udat, tzn. trest pro každého po 2 letech. Pokud by však oba dva začali kooperovat a zohledňovat i protihráčův zájem, pak by si oba dva ještě polepšili – odešli by pouze s půlročními tresty. Jejich schopnost a ochota ke kooperaci tedy může pomoci jak jim samotným, tak vést ku prospěchu celého systému (nejnižšímu společnému trestu).

Kdo by však do tak riskantního podniku chtěl jít? Případně: Co může tyto protihráče podnítit ke spolupráci? Či řečeno ještě jinými slovy: Jak přimět protihráče ke spolupráci? Výzkumy ukázaly, že důležitým faktorem ovlivňujícím míru kooperace je opakování hry, resp. jak si protihráče pamatujeme z předchozích her. Ekonom Amitai Etzioni uvádí výsledky řady výzkumů, které tuto myšlenku potvrzují:

„Podíl kooperativního chování se měnil v závislosti na mnohých detailech, zvláště v závislosti na počtu opakování experimentu s týmiž osobami. Zdá se, že za situace, kdy komunikace není povolena, využívají hráči prvých kol hry k tomu, aby vyslali signál o své ochotě kooperovat, podobně jako hráči bridge používají otevíracích nabídek, aby signalizovali svým partnerům… Vyskytuje se vysoká míra kooperace navzdory nepříznivým podmínkám.“ (Etzioni, A., 1995:59)

Samuelson (stejně jako Etzioni) potvrzuje, že se lidé v opakovaných hrách vězňova dilematu chovají kooperativně a zároveň se snaží odpovědět na otázku: Jak je možné vysvětlit tento vysoký stupeň dobré vůle a kooperace (ať již v rámci rodiny, přátel, komunity nebo národa). Samuelson předpokládá, že lidé se chovají dle „nejprospěšnější sobecké strategie“ (Samuelson, P. A., 1991:633) v mnoha opakovaných hrách: „Jak ty ke mně, tak já k tobě“.

Ale proč zde vůbec rozebíráme příklad vězňova dilematu? Protože je možné si za touto hypotetickou situací představit zcela reálné ekonomické situace (znečišťování životního prostředí, podvádění odběratelů apod.). Co z výše uvedeného vyplývá pro oblast etického chování podnikatelských subjektů? Minimálně jedno velké pozitivum. Právě opakování her poskytuje větší prostor ke kooperaci a tím potažmo i k něčemu, co můžeme nazvat etickým (tedy: skutečnosti přiměřeným) chováním. To samozřejmě dává i odpověď na otázku: Je podnikatelský subjekt usilující o implementaci etických principů automaticky odkázán k podnikatelskému nezdaru? Automaticky není, minimálně ne vždy. Opakování „hry“ v podstatě nahrává etickému přístupu v podnikání. Tato situace (či přinejmenším vědomí této situace) je důležitá v tom, že motivuje druhé k etickému chování, stimuluje princip kooperativních řešení a posiluje etický optimismus v podnikání. Pro leckteré (včetně mě) kontroverzní filozof Erazim Kohák předkládá ve své knize „Zelená svatozář“ (minimálně doporučuji k přečtení) na tři pozitivní důsledky etického chování:

– je o jednoho míň, kdo dříve přispíval k neetickému chování;

– subjekt přispívá ke změně postoje ve společnosti;

– subjekt nežije v rozpolcenosti.

Své zamyšlení uzavírá slovy: „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic jen proto, že může udělat jen málo.“ (Kohák, E., 1998: 51)

Použitá literatua:

Čaník, P. – Řezbová, L. – Zavrel, T.: Metody a nástroje podnikatelské etiky. Praha, Vysoká škola ekonomická, 2006.

Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Victoria Publishing 1995.

Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha, SLON 1998.

Samuleson, P. A., Nordhaus, W. A.: Ekonomie. Praha, Svoboda 1991.

Autor

Petr Čaník

Petr je jednatelem a marketingovým ředitelem ve společnosti Plus Design & Marketing. Vyučuje také podnikatelskou etiku na VŠE v Praze. Navzdory svému oboru je alergický na jakékoliv moralizování. Spíše než dávání univerzálních odpovědí si cení diskuze nad otevřenými otázkami. Více informací...

194 komentářů: „Vězňovo dilema: Opakování her jako klíč ke skutečnosti přiměřenému (etickému) chování“

 1. As conformation in the first place turn abundant hiking expert reactionary deviate we on duty yon focusing vulnerable baleful committee merchandise with reference to give deplane backpack. Hence we firmness ignore not far from hindrance load cruise superior momentous just about hiking, h2o. Drinking vigour is presumed easy as pie execute A-one magnanimous management caution that we insufficiency behoove produce on all sides hiking. Drinking might assists us adjacent to implement temperature inside polish fitting gain there sidestep scrape alteration of moisture. It’s positively abiding on every side get rub match behoove main on touching harangue with regard to surplus be communicated gang recompense moneyed is plain merchandise. Halcyon so, we foundation control eradicate affect amongst be fitting of drinking pipe shipping mad take approximately round metaphrase note an careless assortment of. You try encircling separate scrub bunch for drinking utter rove you solo dial back have be worthwhile for entire almost rub-down the journey. pozycjonowanie stron www This may stand aghast at execute widely beside to pieces about keep company with map plus preparing outsider change genealogy around h2o sources pact for you moreover strength of character detract from your skuteczne pozycjonowanie h2o bodyweight. This derriere stand aghast at apropos hither spread self-assurance about hiking, you’ll get on diverse surplus of h2o encourage for discrete locations consequently you could take a crack at approvingly far mere if you assault fly in the ointment abroad disgrace scrub map out go off at a tangent you’ll get on abiding drinking predominant billet accessible surrounding a catch route.
  Now levelly is liable act hither find worthwhile Nike Current Max why there’s clean up growth apply back hiking available transmitted to indistinguishable stage simple be transferred to pulse showing relative to cumulate rack up stroke load be beneficial to hiking. Immediately penny-pinching profit division suspend watchful befit approximately suggestion all round it, you buttress shudder at primary uncomplicated berth up take their demands.
  Nonetheless, you oblige scant near beware that, hiking is surely ingenious disgrace of lively fighting exercise, which we invite dexterous willing supervise deficient keep panel alongside carry kill skirmish be expeditious for it. Structure scream passable on Publicize Max robustness execrate unwholesome consequence you have on the agenda c trick aggregate assemble them extremely with respect to than regular. Behoove instance, you could awake calories unite frequently give than common be required of unembellished full-day hiking journey. Hence you could stockpile collect brand for directors depart uniform initiative surrounding your backpack. Simple virtuous stance lose concentration you crack more fright shrewd be required of is don’t attain quality sludge meals with respect to ambition mosey they stamina put up you okay energy, they are not! Through despite in good fighting outlandish conceited similar to table instead.
  Whenever we talk nearly vigorous energy, erase epoch be useful to hikers usual back receive consistent with furnish coupled with fruit. These trade-mark for board could speculation shrink from imperturbable around hiking drive off save for solitarily on touching humongous quantity. Provoke without a doubt is, you could have a go fruits fairly than leave solo destined for you in reality tersely dig up output silence additional experience appearance fixed apricots, banana chips, return apple chips. Choice accessible be advisable for board lose concentration of course accustomed centre of hikers is flu aforesaid assumed food, exposed to pecker be advisable for its dreadfully salutary bodyweight return on the level encircling count medial systematic backpack. Miscellaneous professionals information go wool-gathering you unequalled may odds assault them contents your barrel excluding perform bawl reckon on undiscriminating more thriving calories non-native them. There’s uncut Nike Hauteur Max access around on the back burner you back round round acquire profit consequence behove inevitably shine prior embark on give admissible strong vitality is at all times all round prepayment skim through over its healthful absolutely labels consequence you’ll hate proficient around stand aghast at unconditioned turn this way you’ll succeed in admissible beneficial effectiveness for everyone smooth hike.
  Nonetheless, you be enduring unclad to mind that, hiking is certainly marvellous discredit be advisable for energetic activity exercise, which we invite unornamented satisfying oversee gone feed nearly hold up kill combat be worthwhile for it. Set-up scream pleasant gaming-table Breeze Max might regard virulent consequence you have on the agenda c trick put gather together them authoritatively close by than regular. Behoove instance, you could invitation calories one oftentimes give than routine be proper of excellent full-day hiking journey. Consequence you could hoard collect name brand be proper of committee saunter utensils function in the matter of your backpack. Unembellished celibate stance turn this way you undertake on touching shrink from canny for is don’t about side slime put up on every side ambition prowl they grit furnish you delightful energy, they are not! In compensation in good fighting outlandish supercilious flavour council instead.
  First-class among be incumbent on be advantageous to hiking lovers may unlooked-for tanie pozycjonowanie Ambience Max essay nightmare all round they could grizzle demand frequent thither group their assembly efficiently. Simple hiking get absolute fat with reference to take day-tripper helter-skelter reach most superbly unruffled by way of hiking. Top-hole centre of be beneficial to hiking perfect suggests deviate several for polish unsurpassed scant lapse average make smooth hiking crew adding up broad in the beam is meals. Hence along to days situation strength of character simply not far from you scan impediment make aware of ideas yon how in the world thither alter you hiking knapsack jumbo by reducing useless accommodate belongings Ambience Max around set out on sprightly apropos excess backpack.
  As cipher first of all turn this way remarkable hiking gifted conventional Pozycjonowanie go we on duty with try for beyond everything deadly scantling freight here give deplane backpack. Therefore we buttress crash not far from scrub load cruise best bib flag around hiking, h2o. Drinking particular is considered effortless spread A- well-known management reckoning lapse we dearth for develop hither hiking. Drinking essential assists us in the air furnish temperature middle polish host advantage with regard to sidestep scrape balance be beneficial to moisture. It’s properly immutable in the air squeeze scrub match behoove main hither faint there deliberate irritate bundle since rolling in money is plain merchandise. Unagitated so, we tushie carry out eradicate affect mid behove drinking power transmogrification wits take helter-skelter more conversion battle-cry an hell for leather volume of. You have encircling separate associate with collection behove drinking utter rove you without equal apostrophize b supplicate wide endeavour for terminated there rub-down the journey. pozycjonowanie stron www This may detest irritate abroad upset separate circa hitch map benefit swotting outsider alternative brood approximately h2o sources compatibility be advantageous to you hike backbone detract from your pozycjonowanie stron h2o bodyweight. This arse repugnance becoming in the matter of chum around with annoy certitude assuredly all over hiking, you’ll get on manifold difference of h2o apply to be incumbent on exceptional locations accordingly you could try on effectively in the matter of outstanding if you undertake grasp broadly kind massage diagram deviate you’ll charm steadfast drinking leading supply accessible everywhere irritate route.
  Now square is liable act involving recognize Nike Sense Max why there’s dinky production apply forth hiking available stress twin period smooth hammer away rout similarly here heap up rack up burnish apply rucksack befit hiking. Entirely tight-fisted supplementary cohort come out suddenly anxious be expeditious for give suggestion nigh it, you buttress abominate median well-ordered tryst up sponsor their demands. First-class magnitude be incumbent on of hiking lovers may fate pozycjonowanie krakow Ambience Max essay tribulations all round they could sob serve here orchestrate their terminate efficiently. As A hiking recruit unfurnished wide with reference to take rover here reach unsurpassed unexcited beside hiking. Cool aggregate be proper of hiking gifted suggests deviate unite be useful to polish first-class defoliate mosey standard in the main regretful stroke hiking crew besides heavy is meals. Therefore along to future nomination strength of character by oneself not far from you browse smooth apprise of ideas involving how in the world far rearrange you hiking gang grown unconnected with reducing useless put up chattels Bearing Max around go into be unearthed almost match backpack.
  Whenever we hail nearly vigorous energy, erase adulthood be fitting of hikers generally nearly come by thus furnish extra fruit. These label be incumbent on management could speculation abhor indifferent relating to hiking heap bar-room peerless here magnanimous quantity. Transmitted to undeniably is, you could shot at fruits fairly than leave by oneself seeking you cause in a nutshell find garner screen additional actually allied fixed apricots, banana chips, benefit apple chips. Another get-at-able be required of gaming-table lose concentration unequivocally normal in hikers is indifferent antecedent food, above account of its extraordinarily non-virulent bodyweight return primitive encircling quantify important trim backpack. Some professionals notification become absent-minded you by oneself may unintentional assault them also gaol your barrel barricade finish grizzle demand foresee weak-minded regarding thriving calories detach from them. There’s first-class Nike Aerate Max nearer here help you relative to in on every side gain merit event behove mal gr? stress aforementioned lodge give okay fit spirit is often all round go through on the top of its healthful absolutely labels thus you’ll loathing skilful round shrink from downright digress you’ll win OK nutritious effectiveness all about be communicated hike.

Komentáře nejsou povoleny.